Jumat, 11 Januari 2013

Makalah Basa Jawa Mitos Lawang Sewu


MAKALAH BASA JAWA
MITOS LAWANG SEWU

LOGO LOGO SMK.jpg
Dipunsusun kaliyan  :
Kelas : IX B
·         Ade Irma Rikka F.    (01)
·         Anika Ariyani.           (03)
·         Anita Aprilia D.T      (05)
·         Arizalatul Meilia        (07)
·         Dewi Ayu                   (10)
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PURWAKA
  1. Pawadaning Perkawis
  2. Momotaning Prekawis
  3. Ancasing Panaliten
  4. Mupangating Panaliten
  5. Panandhesing Tembung ing Irah-irahan
F.      Metodhe Panaliten
BAB II PEMBAHASAN
BAB III KESIMPULAN
BAB IV LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
         Puji syukur kita sedaya panjatkan kehadirat Gusti ingkang Maha Kuasa, amargi saking pertolonganipun kita saged ngebaraken karya ilmiah ingkang berjudul Mitos Lawang Sewu.
Mboten kesupen ngaturaken maturnuwun marang bapak guru pembimbing ingkang sampun mbantu kita damel karya ilmiah ini. Temtunipun wonten hal-hal ingkang badhe kita ngaturaken marang masyarakat saking hasil karya ilmiah niki. Kita nyuwun mugi-mugi karya ilmiah niki saged dados sesuatu ingkang berguna marang kita sedaya. Semoga karya ilmiah ingkang kita damel niki saged damel urip kita langkung sae.


                                                                 Semarang, oktober 2012

Penyusun

BAB I
PURWAKA


A.      Pawadaning Perkawis
Lawang Sèwu punika satunggaling gedhong ing SemarangJawa Tengah tilasipun kantor Nederlands - Indische Spoorweg Maatschappij utawa NIS. Dipunbangun ing taun 1903 lan rampung ing taun 1907. Dumunung ing bunderan Tugu Muda, ing jaman rumiyin dipunsebat Wilhelminaplein. Masarakat kathah ingkang nyebat Lawang Sèwu (utawi ing Basa Indonesia tegesipun "seribu pintu"), amargi kathah kori lan jendhéla kang ageng lan wiyar. Nanging wonten ing kasunyatan saleresipun boten wonten satunggal èwu. Gedhong kina lan èndah menika nggadhahi kalih "lantai".
Sasampunipun kamardhikan gedhong punika dipunginakaken dados kantor Jawatan Kereta Api Indonesia (DKARI) utawi samenika dipunsebat PT KAI. Gedhong punika ugi naté dipunginakaken kanggé kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer (Kodam IV Diponegoro) lan ugi kantor wilayah (Kanwil) Departemen Perhubungan Jawa Tengah. Wonten ing jaman perjuangan rumiyin gedhong punika nggadhahi cathetan piyambak, amargi dados seksi prastawa Pertempuran Lima Hari di Semarang. Tanggal 14 Oktober-19 Oktober 1945 gedhong Lawang Sèwu menika dados papan panggenan pertempuran antawisipun pemudha Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) nglawan Kempetai lan KidobutaiJepang. Pramila Pamarentah Kitha Semarang kanthi SK Wali kota 650/50/1992 ndadosaken Lawang Sèwu menika salah satunggaling bangunan kina wonten ing tlatah Semarang lan kedah dipunlestantunaken. Samenika gedhong ingkang sampun langkung 100 taun menika boten kaginakaken lan dados gedhong ingkang wingit. Ananging kala-kala dipunadani pameran, kadosta Semarang Expolan Tourism Expo. (saking wikipedia basa jawa, ensiklopedia bebas)


B.       Momotaning Prekawis
Adhedhasar landhesan pamilihing irah-irahan ing nginggil, pramila prekawis ingkang badhe dipunteliti kados ing ngandhap punika.
1.    Kadospundi mitos Lawang Sewu wonten kabenerane punapa mboten?
2.    Apa bener makhluk ghaib ing Lawang sewu menika korban pembantaian ing jaman Jepang?

C.      Ancasing Panaliten
Panaliten menika nggadhahi ancas inggih punika.
1.      Mbuktikake mitos ingkang sumebar babagan Lawang sewu
2.      Nyebarake crita ingkang leres babagan bangunan Lawang sewu ingkang angker ing masyarakat.

D.      Mupangating Panaliten
Panaliten punika mengku kalih mupangat, inggih punika :
1.      Maringi wawasan babagan sejarah Lawang sewu kangge masyarakat lan kita sedaya.
2.      Mbeneraken crita kang bener ingkang sejarah babagan Lawang sewu.

E.       Panandhesing Tembung ing Irah-irahan

Supados langkung njlentreh, pramila prelu dipunmangertosi tetembungan ingkang dipunginakaken, inggih punika :
  1. Tugu Muda  utawa ing jaman rumiyin dipunsebat Wilhelminaplein nggadhahi wujud kados lilinwonten nginggil piyambak ingkang nggadhahi teges semangat juwang para pejuwang kagem mertahanken kamardikan RI.  Ing ngandhapipun suku, wonten relief ingkang nggambaraken sengsaranipun rakyat Indonesia nalika penjajahan Jepang. Minangka tugu ingkang wujudipun “segi lima”. Kaperang dados landasan, awak lan pucuk.  Ing sisih ngandhap utawi “landasan” wonten rèlièfipun.  Tugu menika dipundamel saking sèla sedaya.  Supados damel éndah, wontên ing sakupengipun tugu dipundamel kolam kaliyan taman ingkang éndah.
Tugu Muda menika dipundamel kanggé mèngèti prastawa Pertempuran Lima Hari di Semarang”. Nalika tanggal 28 Oktober 1945,Gubernur Jawa TengahMr. Wongsonegoro nyumèlèhaken sèla ingkang sepisanan ingkang sadèrèngipun badhé dipundamel alun-alun. Ananging amargi nalika wulan November 1945 pecah perang nglawan sekutu lan Jepang, proyèk menika boten dipunlajengaken. Lajeng ing taun 1949Badan Koordinasi Pemuda Indonesia (BKPI) , maringi pamanggih supados nglajengaken mbangun Tugu Muda.  Ananging amargi dèrèng wonten dana boten saged kalaksanan.  Taun 1951, Walikota SemarangHadi Soebono Sosro Wedoyo, damel Panitia Tugu Muda.  Ananging panggénanipun botên wonten alun-alun kados rencana. Tugu Muda dipun “desain” kaliyan Salim,menawi Relief dipundamel Seniman HendroWatu ingkang dipunginakakên saking kali urang lanPaker. Tanggal 10 Nopember 1951, gubernur Jateng Boediyono nyumèlèhaken watu pisanan lan tanggal 20 Mei 1953 kaleresan kaliyan dinten Kebangkitan Nasional, Tugu Muda dipunresmèkaken Sukarno, Presiden Republik Indonesia. Dumugi samenika kathah arca wonten ing sakiwa tengenipun Tugu Muda ingkang dipunéwahi, antawisipun damel taman lan kolam. (saking wikipedia basa Indonesia, ensiklopedia bebas)
  1. Nederlands(ch)-Indische Spoorweg Maatschappij yaiku salah sawijining perusahaan kereta api ing Hindia-Belanda. Perusahaan iki biasa dipunsingkat NIS atau NISM.Kantor pusat NIS wonten ing Kota Semarang, saiki dados Lawang Sewu. Taun 2009, gedhong iki dipundandani. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 27 Agustus 1863, amarga sampun dipunparingi konsesi saking GubJend. Hindia-Belanda ing tanggal 28 Agustus 1862 kangge jurusan Semarang-Yogyakarta.
Jalur utamanipun dipunbikak ing taun 1867 antara Semarang-Tanggung. Nalika taun 1873 Yogyakarta lewat Surakarta jaraknipun 205 kilometer. Jalur cabang saking Kedungjati ing Stasiun Willem I (saiki Museum KA Ambarawa) nalika taun ingkang sami dipunbikak., NIS bikak jalur 56 km ingkang nyambungaken  Batavia  (saiki Jakarta) lan Buitenzorg (sekarang Bogor ). Nalika taun 1928, NIS sampun mbeta 13,8 juta penumpang. (saking wikipedia basa Indonesia, ensiklopedia bebas)
F.       Metodhe Panaliten
1.        Pendekatan Panaliten      
Gandheng dhata ingkang dipunanalisis punika awujud karya sastra mliginipun mitos bangunan ing Lawang sewu, pramila pendekatan panaliten ingkang dipunginakaken inggih punika panaliten kualitatif lan metodhe deskriptif. Panaliten kualitatif inggih punika panaliten ingkang dipuntindakaken kanthi boten nengenaken ing angka-angka, ananging ngutamikaken sedaya penghayatan marang interaksi antawis konsep ingkang dipunanalisis kanthi cara empiris.
Wonten ing panaliten punika ngginakaken pendekatan kualitatif, tegesipun panaliten ingkang boten wonten etang-etanganipun utawi boten mawi angka-angka. Panaliten wonten basa, padhatanipun boten ngangge etang-etangan utawi angka, kadosta ilmu pasti utawi ilmu alam.
Metodhe deskriptif inggih punika satunggaling metodhe ingkang naliti status kelompok manungsa, satunggaling objek, satunggaling kawontenan, satunggaling kelas prastawa ing jaman samangke. Ancas saking panaliten deskriptif inggih punika kangge ndamel deskripsi utawi gambaran kanthi sistematis, faktual lan akurat babagan kasunyatan, sipat-sipat sarta sesambetan antawis kedadosan ingkang dipuntaliti.
 panaliten kualitatif saged dipuntegesaken minangka prosedur panaliten ingkang ngasilaken dhata deskriptif ingkang awujud tetembungan kaserat utawi lisan, lan tiyang-tiyang utawi paraga ingkang dipun-pirsani. Panaliten kualitatif asipat deskriptif, tegesipun sedaya ingkang dipun-taliti awujud deskripsi kawontenan utawi satunggaling kedadosan, boten awujud angka-angka utawi koefisien sesambetan antawis variabel Ingkang minangka objek kajian ing panaliten kualitatif deskriptif inggih punika mitos babagan Lawang sewu.

Panaliten punika mbetahaken dhata kebasaan ingkang relevan, ingkang badhe dipunpanggihaken mawi panaliten tumrap objek kajianipun. Wonten ing ngriki badhe dipun-lampahi tigang tahap, inggih punika tahap pengempaling dhata, analisis dhata lan pemaparan asil panaliten
2.      Papan panaliten
Panaliten kasebut wonten ing Lawang sewu
3.      Populasi lan Sampel
a.    Populasi
Populasi wonten salebeting panaliten punika ngrembag sedaya objek ingkang dipuntaliti. Sumber populasi ing panaliten inggih punika mitos ingkang kaemot ing Lawang sewu
b.    Sampling
Panaliten ingkang badhe katindakaken punika panaliten kualitatif. Pramila teknik sampling ingkang dipun-ginakaken wonten salebeting panaliten punika asipat purposif. Teknik sampling purposif dipun-tindakaken kanthi cara mundhut sampel ingkang adhedhasar pathokan tartamtu ingkang wonten gandheng-cenengipun kaliyan cacahipun populasi sakderengipun Wonten ing teknik sampel purposif punika, langkung mantep bilih prosesipun sesambetan kaliyan kawontenan lan nilai lokal ingkang sadayanipun sami mangaribawani.
4.    Sumber Dhata lan Dhata
Sumber dhata wonten panaliten inggih punika mitos ing Lawang sewu. Ewadene dhata wonten panaliten punika awujud karya sastra babagan mitos ing Lawang sewu.
5.    Teknik Pangempalaning Dhata
a)      Wawancara
Wawancara  yaiku tanya jawab lisan antara kalih wong utawa luwih secara langsung (Husaini Usman, 2008:55). Penulis nglakukaken  wawancara kangge nduweni informasi ingkang mboten saged dipunduweni hanya kagem mirsani objek ingkang dipunteliti.
Penulis ngajukaken pirang-pirang pertanyaan  marang narasumber yaiku Mas Arif ingkang nganteraken kita ing lawang sewu
b)      Observasi
Observasi yaiku pengamatan lan pencatatan ingkang sistematis terhadap gejala-gejala ingkang dipunteliti (Husaini Usman, 2008:52). Metode niki bertujuan :
kangge mengetahui ciri-ciri lan luasinipun obyek ingkang dipunteliti.
pengamatan langsung saged dados data ingkang nyata lan lengkap
sehingga saged mempermudah pembuatanipun karya ilmiah.
Kagiyatan pengamatan ingkang dipunlakukake yaiku :
1) Kondisi  Lawang sewu
Kegiyatan pengamatan penulis yaiku kangge magerteni kondisi  lawang sewu. sesampunipun penulis ngelakukake pengamatan secara langsung ternyata Lawang sewu saiki sampun dadi bangunan ingkang saged dados pariwisata bangunan bersejarah ing kutha Semarang, lawang sewu sampun apik, endah, reshik lan nyaman. Amargi sampun direnovasi.
3) Sarana lan Prasarana
Sarana lan prasarana ingkang digunakaken ing lawang sewu sampun apik, uga sampun enten spatu boots lan senter  ingkang saged di damel mlampah marang lorong ngandhap lemah ingkang dados ruang pengairan ing jaman dhisik.

c)      Studi pustaka
Studi Pustaka yaiku metodhe pengumpulan dhata kagem cara nyinauni pirang keputusan ingkang relevan. Penelitian bertujuan kagem nduweni dhata pendukung guna  memperkuatipun
argumentasi ( Koentjaraningrat, 1997:115 ). Dengan dipunlakukaken metodhe pustaka niki diharapaken saged bandingaken antara teori lan praktik ing lapangan. Melalui metode niki penulis nduweni petunjuk lan referensi ngenai langkah-langkah ingkang kudu dilakukaken  ing pembuatan laporan kerja praktik niki lan uga penulis nduweni ide, keterangan, metode-metode ingkang berguna dalam ngebaraken masalah lan kagem nunjukaken datha komparatif ingkang berguna dalam ngadakaken  interpretasi hasil penelitian mangke.  Dalam pengumpulan data, penulis migunakaken buku-buku yang digunakan sebagai panduan pada saat  kerja praktik ingkang dipunperoleh saking berbagai perpustakaan.
http//jv.wikipedia.org//

           BAB II
PEMBAHASAN
Kangge warga Jawa tengah asma lawang sewu temtu mboten asring malih. Meniki asma bangunan lawas kang wonten persis ing tengah kutha Semarang, persis ing sekitar daerah Tugu muda. Kasebut lawang sewu amargi bangunan paninggalan Belanda menika pancen nduweni lawang kathah sanget.

Lawang sewu dibangun tauh 1908, dikerjakaken arsitek belanda yaiku asmanipun prof. Jacob F Klinkhamer lan BJ Quendaag. Taun 1920 gedhung menika dibangun kangem pusat Nederlandsch Indische Spoor-weg Maastchapij (NIS) yaiku maskapai utawa perusahaan kereta api pertami ing Indonesia taun 1864.

Galengan pertami kang dilayani pas menika yaiku Semarang-Yogyakarta. Pembangunan galengan menika diwiwiti saka 17 Juni 1864, ditandai wontene pencangkulan pertami oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Sloet van Den Beele. Tiga taun saking pembangunan yaiku 19 Juli 1868 sepur kang ngangkut panumpang umum sampun nglayani galengan adohipun 25 km saking Semarang marang Tanggung.
Arsitek kang oleh kapercayaan kangge ndamel desain yaiku Ir P de Rieau.
Wonten beberapa cethak biru bangunan menika, A 387 Ned. Ind. Spooweg Maatschappij kang didamel februari 1902, A 388 E Idem Lengtedoorsnede. September 1902, lan A 541 NISM Semarang Voorgevel Langevlenel didamel taun 1903. Ketiga cetak biru kasebut didamel ing Amsterdam Belanda.

            Ingkang beroperasinya galengan kasebut, NIS mbutuhaken kantor kangge nglangsungakake pakerjaan-pakerjaan administrative. Lokasi kang dipilih yaiku ing ujung dalam Bojong (sakiwa dalan Pemuda). Lokasi menika perempatan dalan pandanaran, Dr.Soetomo lan dalan Siliwangi (sakiwa dalan Soegija pranata). Nanging ngantos Sloet Van Den Beele sedo, pandamelan gedhung menika dereng dimulai. Pamarintah Belanda milih Prof Jacob K Klinkhamer ing Delft dan BJ Oudang kangge bangun gedhung NIS ing Semarang mengacu arsitektur Belanda.

            Lokasi kang dipilih yaiku lahan 18.232 meter persegi ing ujung dalan Bojong, cedhakan kalih dalan Pandanaran lan dalan Dr. Soetomo. Posisi menika ngilhami loro arsitektur saking Belanda kasebut kangge mbangun gedhong bersayap, terdiri saking gedhong induk, sayap kiwa, lan sayap tengen. Sadurunge pambangunan diwiwiti, calon lokasi gedhong kasebut dikeruk jeru 4 meter. Sawise galian menika dipun urug ngangge pasir vulkanik kang dijupuk saking Gunung Merapi.

            Pondasi pertami dibangun 27 februari 1904 dipunkonstruksi beton lan nduwure dibangun tembok saking watu belah. Sakabehe matrial penting ditekokake saking Eropa, kajaba watu bara, watu gunung lan kayu jati. Saben dina atusan wong pribumi nggarap gedhong meniki. Lawang sewu resmi difungsikake tanggal 1 Juli 1907. Ingkang perkembanganipun, lawang sewu uga terkait dengan sejarah pertempuran 5 dinten ing semarang. Saat meletus peperangan 5 dinten, 14-18 Agustus, lawang sewu lan sakitare dadi pusat peperangan antara laskar Indonesia lan tentara Jepang. Ing paristiwa ingkang bersejarah kasebu, gugur puluhan AMKA. Gangsal diantarane dimakamke ing tlatar ngarep lawang sewu. Mereka yaiku Noersam, Salamoen, Roesman, RM Soetardjo, lan RM Moenardi. Kangge mengeti mereka sedaya, ing sakiwa lawang sewu mlebu didirikaken tugu pangeran kang katulisaken asmi-asmi para pejuang Indonesia kang gugur.
Perusahaan kereta api lajeng ngaturaken halaman  3.542,40 meter persegi kangge Pemda Kodya Semarang. Sedangkan makam lima jenasah ing halaman menika, 2 Juli 1975 dipindahaken ing Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal dengan Inspektur Upacara Gubernur Jateng Soepardjo Roestam.
wonten nopo luwih katah piyantun sebutan Lawang Sewu wawasane bangunan niku gadhah katah pintu nek diartikan pintu neng boso jowo Lawang sedangkan Sewu niku seribu berarti Pintu Seribu kirangan sinten sing  asma lan hitung pintu pintu niku sing jelas asma LawangSewu sampun melekat dipun tiap piyantun Indonesia saking mongso iki.
Kulo nyobo melangkahkan suku kanggo manjing teng mlebet gedung saking pintu utama kami gelis neng hadapkan sak tangga ageng nuju lantai kaleh . neng bagian tangga terpasang sak kaca grafir sing menutupi jendela nganggo ukiran sing indah  kaping pisan sing dirasakan mongso mlebet  bangunan niki radi sekedhap benten lorong lorong sing minimnya pencahayaan nggawe suasana radi sekedhap mistis.
Ajeng nanging sedaya niku disambut saking keindahan pemandangan hiasan kaca kaca patri sing kathah warna warni neng puncak putro tangga Dinding lan tiang tiang sing taksih kokoh melengkapi kemegahan struktur bangunan niku. terpesona ajeng sedaya niku kami nglanjutke menelusuri bagian ruangan sing sanes memasuki bagian dateng lan berdiri disalah siji balkonnya katon kesibukan kendaraan kendaraan dijalan ageng lan disunguhi pemandangan taman kota neng tengah bundaran tugumuda.
Penjara ngandap tanah bubar puas menelusuri bagian dateng kami medhon lan mengililingi bagian dasar bangunan. pintu pintu duwur sing berjajar dibagian sayap gedung mengingatkan kados punapa kesibukan nang wektu niku adapula ting ruangan sing katane isine peninggalan jaman belanda. pintunya kokoh sahinggo dereng kasil dijebol hingga mongso iki dados wonten mungken  neng mblebet taksih kathah kesimpen arto lan harta barang sanesipun benarkah nek ngono kan???
Ngeti kabeh kondisi fisik eksterior arep interiornya meski kurang terawat decak kagum ono neng awak bangunan bersejarah lawang sewu tetep iseh ono keelokan ersitektur dimasa bar kuwi. puas berkeliling dibagian dasar ruangan kami ketempat no ngendi ano penjara neng ngandap tanah cukup nganggo arto Rp. 10.000 per wong kami iso ngeti ruangan ruangan sing dahulunya dadi panggonan penjara penyiksaan tahanan
Penjara sing dimaksud berlokasi nang ngisor tanah nduweni tengnjero 3 meter soko permukaan kami ditemani soko pemandu kanggo menelusuri lorong selebar kurang luwih soko 1,5 meter nganggo ketinggian langit angit 2 meter tanpo ono cahaya. nganggo bantuan senter gede kami ngawali perjalanan aroma sing sumpek lan genangan banyu mengawali penelusuran iki nanging kabeh kuwi ora dadi kendolo kanggo kami kanggo ngerti opo wae sing ono nang kene.nganggo rasa sakitik wedi pemandu awale menunjukan kamar kamar disebelah kiwo arep tengen lorong disik nang kene njih puniko panggonan penyiksaan kanggo poro tahanan soko pihak Belanda lan Jepang.
Berikutnya teko nang ruangan sing isine bak bak beton sing tingginya nyapai 1 meter panggonan iki ugi dinggo kanggo menyiksa poro tahanan nganggo dipaksa berjongkok nganggo direndam banyu setinggi gulu sakuntoro bagian atasnya ditutup jeruji besi. Nganggo coro penyiksaan kuwi ruangan iki diberi jeneng penjara jongkok susah dibayangkan koyo opo poro pejuang awake dewe neng perlakukan koyo kuwi neng penelusuran selanjutnya kami ditunjukan sekat jejeran batu bata sing ukurannya 1x1 meter bentuknya koyo lemari. Sekat sekat sempit inilah sing disebut penjara berdiri neng panggonan iki biasane diisi 5 teko 6 tahanan bubar disiksa nganggo tertutup jeruji besi lan dibiarkan berdiri hingga mati lemas.
Ruangan paleng keri sing kami jumpai njih puniko ruang eksekusi katon siji meja terbuat soko baja tertanam dilantai ing kene lah poro tahanan dieksekusi mati nganggo dipenggal sirah. ruangan iki cukup nggawe merinding mongso membayangkan kejadian kala kuwi no ngendi poro tahanan neng eksekusi hingga kesannya banget akrab.
Tiap bengi jumah kliwon arwah arwah setempat kerep saiki menampakkan wujud aslinya deweke bergentayangan bermunculan hingga nggawe suasana bengi koyo ramai wong wong matur. Cuma paleng menakutkan meneh njih puniko jeritan jeritan suara perempuan soko neng gedung deperkirakan jeritan kuwi asalipun soko jerit nonik nonik belanda, bahkan tiap muncul jeritan mesti disusul suara derap sepatu lars tentara belanda lan jepang sepertinya arwah deweke kompak nanging suara jeritan kuwi diperkirakan jeritan nonik belanda sing ketakutan naliko ngeti aksi pembantaian jepang karo tentara belanda.
Konon akeh tentara belanda tewas disembelih tentara jepang seingga suara jeritan kuwi kadang disusul jeritan tentara belanda sing kesakitan sakuntoro nek mendongakkan sirah teng dateng gedung nampak ono sak tondon banyu sing dulunya difungsikan kanggo penyimpanan banyu bersih. Sedangkan neng sekitarnya tepatnya didepan halaman gedung ono sak sumur tua sing tiap harinya teros dikunci rapat rapat bentuk sumur kuwi temboknya meninggi soko dasar tanah lan diberi atap genting warna abang disitulah paleng kerep terdengar  tangisan nonik nonik belanda lan jepang.
Nanging soko sekian banyaknya mahluk halus sing njogo gedung lawang sewu kuwi miturut sakitik paranormal asal semarang ora arep mengganggu masyarakat apabila nekad mlebu tengnjero gedung ndek mben paranormal sing menerawang penghuni kene katanya pirang-pirang. Ing salah sjine kamar sing ning njerone gedhung kuwi ujuk-ujuk lawang sing kagawe saka kayu kuwi ambruk, jebule babagan ing gedhong kasebut akeh banget lawang-lawang kang kagawe saking kayu jati. Kendati menika lawang kang jumlahe sewu kuwi ora maneh duwe kakuatan. Ananging tasih nyimpen siji kenangan mistis yen sawektu-wektu salah sijining lawang dibukak nyebabake mentune swara menderit sing khas. Swarane nggema ing tengah-tengah kasunyian babakan ing njero gedhong kayata ngundang arwah gentayangan sing ono.
 Kangge mbuktikake mitos kasebut, kita sedaya padha ngadakaken wawancara kalian Mas Arif selaku Narasumber. 
Anika     : Assalamu’alaikum mas, kita sedaya badhe wawancara .
Arif        : Waalaikumsalam. Nggih, mangga,
Anika     : kapan Lawang sewu wiwit dibangun ?
Arif        : Lawang sewu dibangun wiwit taun 1904 – 1907.
Anika     : Kenapa asmane kasebut lawang sewu ?
Arif        : Amargi ing bangunane kathah lawang kanthi kasebut lawang sewu.
Ade        : kenapa bangunan meniki dibangun kathah lawange ?
Arif        : Jaman dhisik dereng wonten AC utawa pengadem ruangan, fungsi         
                 lawang kathah menika kangge fentilasi lan siklus angin.
Dewi      : selain pengadem ruagan ngagem lawang kathah, ngagem menapa malih?
Arif        : selain lawang, kagem pengadem ruangan wonten lorong njero lemah
                 fungsine pengairan kagem pengadem ruangan.
Dewi      : fungsi bangunan lawang sewu menika dibangun kagem punapa?
Arif        : fungsi bangunan lawang sewu dibangun ing jaman penjajah belanda,
  difungsingake kantor kereta api se-Jawa Tengah, tapi ingkang penjajahan
  Jepang dialih fungsiake dadi benteng pertahanan peperangan 5 dinten ing
  Semarang lan penjara njero lemah.
Ade        : Kenapa ing bangunan lawang sewu swasanae dianggep masyarakat mistik?
Arif        : Sebabe as jaman Jepang jajah Indonesia bangunan lawang sewu dialih
                 fungsike dadi panggonan penyiksaan lan pembantaian amargi kathah
                 arwah ingkang mboten tenang lan dadi penghuni lawang sewu.
Anika     : Misteri ingkang beredar ing masyarakat saben wengi sering karungoake
                 swara-swara  jeritan noni-noni Belanda apa bener?
Arif        : Nggih wonten, swara jeritan-jeritan noni menika kaweden nyaksikaken
                 pembantaian jaman tentara Jepang.
Anita      : Sinten arsitek ingkang bangun gedhung lawang sewu?
Arif        : Arsitek Belanda asmanipun prof. Jacob F Klinkhamer lan BJ Quendaag.
Sasa        : Bangunan menika dibangun pirang bagian ?
Arif        : lawang sewu dibangun 3 bagian yaiku : kantor utama, staff lan percetakan.

Sasa        : Kaping pinten bangunan menika direnovasi ?
Arif        : kaping kalih.
Anika     : Kenapa jendela ing ballroom lawang sewu digawe kuwalik ?
Arif        : Amarga supaya angin nyebar saka ngisor lan kangge nyegah kemalingan.
Anita      : Apa fungsi sungai ing mburi bangunan menika ?
Arif        : Fungsie ing jaman Belanda pengairan tapi ing jaman Jepang dialih
                 fungsiake kagem pembuangan mayat pembantaian.
Anita      : Lawang sewu menika apa pernah kosong ?
Arif        : pernah kosong wiwit 12 taun.
Ade        : Wonten berita sing nyebar akeh penampakan ing bangunan lawang sewu,
                 sing paling sering setan apa kang muncul ?
Arif        : Sosok wanita jawa lan noni-noni belanda.
Sasa        : Apa wonten pantangan yen mlebet gedhung lawang sewu?
Arif        : Mboten angsal sombong lan pikiran kosong.
Anika     : Ngantos saiki apa tasih kedadean mistik?
Arif        : Sampun berkurang amarga bangunan sampun apik.
Anika     : Saking sakabehe ruangan, bangian ruangan pundi ingkang paling mistik?
Arif        : Ing lorong bawah tanah.
Anika     : Cekap semanten kula wawancara, kula ngaturaken matursuwun sanget.
Arif        : Nggih sami-sami.

BAB III
KESIMPULAN
Lawang Sèwu punika satunggaling gedhong ing SemarangJawa Tengah tilasipun kantor Nederlands - Indische Spoorweg Maatschappij utawa NIS. Dipunbangun ing taun 1903 lan rampung ing taun 1907. Masarakat kathah ingkang nyebat Lawang Sèwu (utawi ing Basa Indonesia tegesipun "seribu pintu"), amargi kathah kori lan jendhéla kang ageng lan wiyar. Nanging wonten ing kasunyatan saleresipun boten wonten satunggal èwu. Gedhong kina lan èndah menika nggadhahi kalih "lantai".
Saking didirikan ratusan taun lajeng kuwi gedung spektakuler peninggalan pemerintahan belanda macam lawang sewu semarang isih tetep nyimpen misteri. uwes berulang saiki wong menyingkap misteri neng bali kemegahan gedung bersejarah iki nanging sejauh kuwi isih ono misteri liyo sing terisa seiring perjalanan umur bangunan sing tambah tua ngene iki. Ibarat buah kelapa makin tua makin akeh santan sing dibutuhke soko wong ora luwih ungkapan kuwi podo pula nganggo keberadaan gedung tua peninggalan belanda macam lawang sewu makin tua umur bangunan sing berlokasi neng ngarep tugu muda pandanaran semarang iki legenda sing menyelimuti makin akeh neng puji masyarakat wajar dadi gedung bersejarah lawang sewu tambah dipandang dadi gedung berharga berkat keantikannya.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar